Filip Marszal:
Chris Martin throws the umbrella to me!