Sarah Fulton:
Billie Jean - Wembley Stadium 19.09.2009