Nikki: Chris looking like he's walking a catwalk show