Yuri Martin Berryman: Guy Berryman!!! Firma de Autografos 7 de marzo =) I Love You Guy